En artikel om alkohol och droger

Alkohol inte enbart av ondo- måttligt intag minskar risk för folksjukdomar

Konsumtions- och dryckesmönster i Sverige över tid

I början av 1900-talet var alkoholkonsumtionen per vuxen individ (>15 år) över 20l/år. Under Bratt-systemet (1912-1955), vilket innebar en kontroll av individens konsumtion(motboken), sjönk denna siffra till ca 4l/person. Efter motbokens avskaffande den 1 oktober 1955 steg konsumtionen åter kraftigt, och nådde sin topp kring slutet av 1970-talet för att sedan sjunka fram till 1995. Detta år gick vi med i EU, vilket medförde att viss alkohol blev billigare och att införselreglerna ändrades. Detta ledde till bl a att tillgängligheten av alkohol ökade, och konsumtionen steg fram till 2004 för att därefter successivt sjunka ,med ca 13 procent fram till år 2010.

 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har under det senaste decenniet ändrat karaktär till en mera sydeuropeiskt mönster med mindre mängd starksprit och mera vin, och total konsumtion har minskat sedan år 2004. Man måste påpekas att Sverige har en mycket låg alkoholkonsumtion per capita jämfört med de flesta andra europeiska länder.

 

Alkoholrelaterade organskador

Att missbruk av alkohol kan leda till skador på de flesta av kroppens organ är väl känt. De mest studerade organen är hjärna, lever och bukspottkörtel, men alkohol kan också vara en bidragande faktor vid utveckling av andra sjukdomar.

Även konsumtionsmönster har betydelse för alkoholens skadeeffekter. Dessa olikheter i dryckesmönster genererar olika skador. Berusningsdrickande leder mer till traumatiska skador och trafikolyckor, medan daglig överkonsumtion kan ge organskador.

 

Flera rapporter om alkohol och hjärt-kärlsjukdom

Under de senaste två till tre decennierna har allt fler studier publicerats där man visat att lätt till måttlig, regelbunden konsumtion av alkoholhaltiga drycker hos medelålders och äldre individer minskar risken att drabbas/dö av flera av våra vanligaste folksjukdomar.

De flesta rapporterna för alkohol och hjärt-kärlsjukdomar och man konstaterar sammanstämmigt att lätt till måttlig konsumtion (vin, öl eller starksprit) hos medelålders och äldre personer påtagligt minskar risken för olika typer av hjärtkärlsjukdomar.

 

Effekter vid åldersdiabetes, reumatiska besvär och demens Diabetes typ 2

I en studie inkluderande över 11 000 finska tvillingpar kunde man efter 20 års uppföljning konstatera att måttlig konsumtion (1-2 enheter/dag) reducerade risken för diabetes med 30 procent för män och 40 procent för kvinnor. Vid högre konsumtion försvann de poritiva effekterna.