Remissvar till Socialdepartementet

NÄTVERKET VILEDA

C/o Enhörningen

Östra Långgatan 37 C

852 36 SUNDSVALL

tel 060-12 40 03

e-post: info@natverketvileda.se

Yttrande Ang förslag till sprutbytesverksamhet för narkotikamissbrukare

Inledning

Vi har studerat Departementets PM om sprutbyte och inte hittat några argument som motiverar en utvidgning av sprutbytesverksamheten. Det som oroar oss mest är att skrivelsen tyder på ett ändrat synsätt på missbruk. Från att ha betraktats i första hand som ett socialt problem i Sverige finns en tendens att göra missbruk till ett hälsoproblem. I Eu:s plan ang narkotikamissbruk sägs: "I syfte att säkra en hög hälsoskyddsnivå bör medlemsstaterna fastställa att förebyggande och riskbegränsning i samband med narkotikamissbruk är folkhälsomål". Däremot sägs inget i planen om att åtgärder ska leda till drogfrihet. och rehabilitering av narkomaner. EU rekommenderar alla medlemsstater att införa sprutbyten.

Nätverket Vileda anser att narkotikamissbruk även i fortsättningen ska betraktas som ett i första hand socialt problem och alla insatser ska syfta till drogfrihet.

Departementsskrivelsen är motsägelsefull när det gäller evidensbaserade resultat av sprutbytesverksamhet ur smittskyddssynpunkt. Ingen forskning som visar att sprutbyten inte har någon effekt på missbruksutvecklingen redovisas. Med utgångspunkt i de riskfaktorer för missbruk som forskning har visat och där samhällets inställning är en riskfaktor tvivlar vi på det grundlösa påstående som görs. Dessutom har missbruksutvecklingen och även HIV-utvecklingen varit betydligt större i de länder där sprututdelningen har varit generös.

När det gäller hepatitsmitta vet vi från rapporter från Stockholm att injektionsmissbrukare ofta smittas i inledningsskedet av sitt injektionsmissbruk, dvs innan de hunnit komma in i sprutbytesprogram och innan de fyllt 20 år som enl lagförslaget är åldersgränsen för sprutbyte.

Vi tvivlar på att sprutbytesverksamhet inte medför några kostnader för Landstinget, bl a behövs kompetent personal - ytterligare ett exempel på desinformation.

Vi anser lagförslaget som säger att det räcker om den kommun där sprutorna ska delas ut är positiv till verksamheten är olyckligt. Den kommun som gör en ambitiös satsning på uppsökande verksamhet, motivation och drogfri behandling saboteras i sin strategi om grannkommunen delar ut sprutor.

I skrivelsen hänvisas till WHO men WHO-experter har deklarerat sin uppfattning att sprututbyte är obehövligt i Stockholm även om de förordar det i andra länder med andra förutsättningar.

F ö stöder vi Gunnars Ågrens första uttalande när Fries sprutförslag kom: "Det läggs inte fram några nya belägg för att existerande sprutbytesprogram verkligen haft någon preventiv effekt vare sig när det gäller HIV eller Hepatit C. Denna försöksmodell har inte ställts i relation till andra mer väletablerade förebyggande åtgärder som aktivt uppsökande verksamhet och konsekvent HIV-testning.

De internationella erfarenheterna när det gäller sprutbytesprogram är inte entydiga. Det finns därför ett behov av att man gör en kvalificerad genomgång av tillgänglig vetenskaplig dokumentation där man också prövar evidensvärdet av de artiklar som åberopas.

En fråga som är otillräckligt belyst är vilken effekt sprutbytesprogram har på rekryteringen till injektionsmissbruk av narkotika. Det är i sammanhanget oroande att Skåneregionen haft en mycket negativ utveckling när det gäller narkotikarelaterade dödsfall som nästan fördubblats under perioden 1997 - 2000. Utvecklingen var betydligt mer ogynnsam än i övriga delar av Sverige. Dödsfall i samband med injektion av narkotika är den allvarligaste hälsorisken vid narkotikamissbruk och orsakerna till den negativa utvecklingen bör analyseras närmare innan beslut tas om utvidgad sprutbytesverksamhet "

En analys av sprutbytesförslaget utifrån Nätverket Viledas policy

Nätverket Viledas bildades i april 1997. 68 organisationer, enheter och företag samt en del enskilda var medlemmar vid årsskiftet 2004. Vårt syfte:

Vileda vill ta tillvara och samordna alla goda krafter i arbete mot en ökad droganvändning och en liberalare attityd mot narkotika. 

Vår strategi är:

 • Att motverka uppgivenhet
 • Att hitta framkomliga vägar
 • Att öka kunskapen om droger

Nätverket Viledas ståndpunkter är:

 • Vileda anser att narkotika aldrig får bli accepterad i vårt samhälle
 • Vileda tror inte att myndigheterna kan lösa problemet ensamma utan en stark folkrörelse
 • Vileda vill värna om vår svenska restriktiva drogpolitik och motarbeta alla idéer på att legalisera narkotikaanvändningen
 • Vileda vill arbeta för alkohol- och drogfria alternativ för både ungdom och vuxna.
 • Vileda vill hjälpa till att minska skador orsakade av alkohol och droger

Regeringens förslag strider mot Viledas policy på följande punkter:

 • Att motverka uppgivenhet

Argumentationen om att tunga narkomaner är svåra att motivera och svåra att få kontakt med motverkar vår ambition att motverka uppgivenhet. I våra medlemsorganisationer har vi åtskilliga medlemmar som tillhör denna grupp men som har blivit drogfria och gör stora insatser i samhället. Sprutbytesförslaget riskerar att ta ifrån narkomanerna hopp om förändring och sprider dessutom uppgivenhet till socialarbetare och politiker. Detta kan innebära att inga rehabiliteringsförsök satsas på gruppen äldre, tunga missbrukare.

Döm inte tunga narkomaner till långvård - satsa på rehabilitering!

 • Vileda anser att narkotika aldrig får bli accepterad i vårt samhälle

Sprututdelning innebär ett budskap om att samhället accepterar narkotikaanvändning och strider mot målet Ett narkotikafritt Sverige. Vi anser att detta dubbla budskap blir en riskfaktor för ökat narkotikamissbruk. Samhällets dubbelhet gör också det förebyggande arbetet svårare.

 • Vileda vill värna om vår svenska restriktiva drogpolitik och
  motarbeta alla idéer på att legalisera narkotikaanvändningen

Nätverket Vileda motsätter sig denna urholkning av den restriktiva narkotikapolitiken som utvidgning av sprutbytesverksamheten innebär. Utvecklingen i andra länder där sprutor och ersättningsdroger har ingått i den narkotikapolitiska strategin visar en katastrofal utveckling. Historiskt vet vi att den restriktiva linjen radikalt minskade både benägenheten att testa droger och nyrekryteringen till narkotikamissbruk under 80-talet. Om vi ska kunna upprepa denna strategi får inte Regeringen göra det omöjligt genom dubbla budskap och bristande resurser.

 • Vileda vill hjälpa till att minska skador orsakade av alkohol och droger

Genom att utbilda föräldrar och arbeta med ungdomars attityder förebygger Vileda skador. Genom ett sekundärpreventionsprogram DUNK försöker vi stoppa en destruktiv utveckling när ungdomar  experimenterar med droger. Genom rådgivning, stöd och behandling till aktiva narkotikamissbrukare arbetar många av våra medlemsorganisationer och även Viledas Resurscentrum för att missbrukare ska bli drogfria. Detta är en mycket effektivare strategi för att minska skadorna än sprututdelning.

Nätverket Vileda anser att sprututdelning är oförenligt med våra ståndpunkter.

Vi kritiserar förslaget på följande punkter:

 1. Vetenskap och beprövad erfarenhet. I andra sammanhang vill regeringen att narkomanvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. När det gäller sprutbyten har utvärderingar som gjorts i Skåne inte kunnat visa att projekten har effekt ur smittskyddssynpunkt. Argumentet att man vill få kontakt med narkomanerna för att motivera dem till drogfrihet har heller inte belagts med några siffror om hur många som har blivit drogfria. I Malmö deltar 1200 missbrukare i projektet och endast 200 per år lämnar programmet. Förmodligen har en del avlidit, andra flyttat och en del dömts till fängelsestraff. Någon siffra på antal rehabiliterade klienter har inte redovisats och kontakt med narkomaner som bara håller dem kvar i missbruk är inget argument för fortsatt sprututdelning.
 2. Förebygga livsfarliga sjukdomar är ett argument för fortsatt sprutbytesverksamhet. Narkotikamissbruk är i sig en livsfarlig "sjukdom" och fler narkomaner dör av överdoser, våld och olyckor än av AIDS. Dvs. att hålla narkomaner kvar i missbruk är att utsätta dem för fortsatt livsfara.
 3. Sprutbyten är förenligt med den restriktiva narkotikapolitiken . Vi vet att samhällets avståndstagande till narkotikamissbruk i Sverige har lett till en betydligt bättre missbrukssituation än i de delar av Europa där s.k. Harm-reductionpolitik tillämpas. Orsaker till missbruk anses numera grunda sig på ett komplicerat samspel mellan individuella faktorer, omgivningsfaktorer där samhällets syn är en del samt tillgång på droger. De dubbla budskap som Departementet inte anser har någon betydelse urholkar samhällets tydlighet och kan antas öka benägenheten för att både missbruka narkotika samt att övergå till att injicera drogen. Självklart har en urholkning av den svenska narkotikapolitiken effekt på missbruksutvecklingen. Internationella verksamheter med sprututbytesprojekt visar i de flesta fall en generell tendens: Projekten har alltid börjat med ett litet, "kontrollerat" sprututbytesprojekt, som sedan utvidgats i en takt som gjort att man förlorat kontrollen och därmed också kontrollen över de så kallade "positiva bieffekterna". Nästa uppenbara steg har sen lett till en diskussion om eventuell etablering av s.k. "injektionsrum", där missbrukare under tillsyn av sjukvårdspersonal och/eller sjuksköterska kan injicera narkotika. Detta har i sin tur resulterat i en debatt och beslut (Schweiz, Holland och Tyskland) om förskrivning av heroin till missbrukare av så kallad "tung narkotika". I Schweiz diskuterar man till och med möjligheten att odla egen opiumvallmo för att kunna försörja missbrukarna med inhemskt heroin.
 4. Kontakt med narkomaner. Erfarenheter från bl. a Svenska Narkomanvårdsförbundet visar att det inte är några svårigheter att få kontakt med narkomaner bara det finns resurser till att bedriva uppsökande verksamhet. Det är fullt möjligt att motivera äldre tunga narkomaner till behandling och även om många tar ett eller flera återfall lyckas de flesta bli stabilt drogfria om de erbjuds tillräckliga resurser. Tunga missbrukare i slutet av missbrukarkarriären har inte längre några positiva effekter av drogmissbruket och vill bli drogfria om narkomanvården kan ge dem hopp. Signaler om att de är hopplösa och bör ha sprutor eller ersättningsdroger gör motivationsarbetet betydligt svårare. Att inte narkomanerna i Malmö har kontakt med narkomanvård är troligen en effekt av att den till största delen blev nedlagd under början av 90-talet. I Göteborg där narkomanvårdsgrupper funnits kvar som bedrivit uppsökande verksamhet på gatan, på häktet och i fängelser har antalet HIV-smittade varit betydligt lägre än i Malmö och några kontaktsvårigheter har inte redovisats.

Farhågor om fortsatt utveckling

Vi misstänker att den lagstiftning som förbjuder narkotikaanvändning och kanske även innehav av narkotika kommar att försvinna om sprutbyten införs. Det är ohållbart i längden att Landstingen gör sig skyldiga till anstiftan till brott och delar ut verktyg som används i brottsligt syfte.

Med utgångspunkt i Nätverket Viledas strategi och ståndpunkter samt den bristfälliga argumentation för sprutbyten som presenterats avstyrker vi på det bestämdaste Regeringens förslag att permanenta sprutbytesprojekten i Skåne samt tillåta sprutbyten i övriga landet.

Sundsvall 2004-05-15

Lars Olsson

enligt uppdrag

Inger Paulsson

enligt uppdrag 

Produktion: Jakob Persson