VILEDA - ett nätverk i Västernorrland

N�tverket Vileda

NÄTVERKET VILEDA vill ta tillvara och samordna alla goda krafter i arbetet mot en ökad droganvändning och mot en liberalare attityd till narkotika och andra droger.

Initiativet kom ursprungligen från RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare), FMN (Föräldraföreningen mot narkotika), Enhörningen i Sundsvall (förening för nyktra missbrukare) samt Samverkansgruppen mot narkotika, där polis, socialtjänst, tull och kriminalvård ingick.

Vår svenska narkotikapolitik har varit framgångsrik och jämfört med övriga Europa hade Sverige länge ganska små problem med droganvändning. Men även här ökar både narkotika- och alkoholanvändningen samtidigt som motkrafterna har nedrustats.

Andelen ungdomar i grundskolan som har prövat narkotika har ständigt ökat sedan mitten av 90-talet och även andra undersökningar, t.ex. den värnpliktsundersökning som görs årligen visar samma tendens. Vi har fått en ny trend liknande den på 70-talet, men bl a IT-samhället gör att den för effektivare genomslag. Den svenska narkotikapolitiken är i kris och snabba insatser behövs.

  • NÄTVERKET VILEDA anser att narkotikan aldrig för bli accepterad i vårt samhälle
  • NÄTVERKET VILEDA tror inte att myndigheter kan lösa problemet ensamma utan tror på en stark folkrörelse
  • NÄTVERKET VILEDA vill värna om vår svenska restriktiva drogpolitik och motarbetar alla ideer på att legalisera narkotika användningen.
  • NÄTVERKET VILEDA vill arbeta för alkohol -och drogfria alternativ för både ungdomar och vuxna.
  • NÄTVERKET VILEDA vill hjälpa till att minska skador orsakade av alkohol och droganvändning.

Vem kan vara med?

Organisationer, myndigheter och enskilda kan ingå i nätverket. Alla som stöder Nätverket Viledas mål kan vara med även om alla inte kan göra stora arbetsinsatser. Det kanske kan räcka med att skaffa sig kunskaper så man kan förklara för grannen eller barnbarnet varför det inte är bra att legalisera narkotikan. År 2012 var det drygt 50 organisationer, enheter och företag medlemmar i Vileda. Dessutom finns ett 30-tal enskilda medlemmar.

Arbetsformer

NÄTVERKET VILEDA vill inte ha en traditionell föreningsform utan organiseras i ett nätverk. Stor mötesformer är bra för att få fram förslag, men mindre arbetsgrupper bildas för att genomföra ideerna. Projekt Resurscentrum avvecklades under 2008. Alla funktioner togs över av Nätverket Vileda. Föreningen Enhörningen förtsäter att sköta administrationen, ekonomisk redovisning, utskick och medlemsregister. Nätverket Vileda har ett arbetsutskott som utses av Viledas stormöten en gång per år.

Det här har vi gjort

Vi har genomfört en Mässa för livet mot Droger i oktober 1998 och oktober 2003 på Folkets Park/Tonhallen i Sundsvall samt en minimässa. 2001 startades ett Resurscentrum för att förstärka och intensifiera arbetet med bl a information om droger. Under åren 2004-2006 arbetade vi drogförebygande med skolor i Sundsvall och bla erbjudit föräldrar studiecirklar om droger. Sedan 2003 driver vi ett program för tidiga ingripanden: DUNK (droger-ungdom-nätverk-kunskap). De två senaste åren har Nätverket Vileda varit Medarrangör i temaveckan "Vart femtebarn" en nationell uppmärksamhetsvecka.

 

VILL DU VARA MED?

Kontakta oss!