Förslag till verksamhetsplan 2004

Förslag till verksamhetsplan för Nätverket Viledas Resurscentrum 2004

Bakgrund

Projektet Resurscentrum startades i febr. 2001. I den projektbeskrivning som låg till grund för beslutet sades:

"Nätverket Vileda har nu arbetat sedan 1996/1997 med att samordna alla goda krafter mot droger och en liberalare drogpolitik. Vi har genomfört två drogmässor med lyckat resultat samt en del andra aktiviteter. Tiden är nu mogen för att arbeta mer kontinuerligt mot droger - hittills har det varit punktinsatser som har fått effekter även på längre sikt men behovet i Sundsvall av ett informationscenter är stort"

Metod för att öka kunskapen om droger och motverka uppgivenhet beskrivs så här i projektbeskrivningen:

"Genom att öka och samordna kunskapen om droger, drogförebyggande arbete, utveckling på andra håll i landet och världen stimuleras de två efterföljande målsättningarna. Resurscentret erbjuder kunskap, information, material och stöd till alla i kommunen som är intresserade av drogfrågor samt kan slussa vidare till rätt instans när det gäller hjälp till missbrukare."

Enligt projektbeskrivningen består Resurscentrums arbetsuppgifter av:

1. Samordning

2. Erbjuda kunskap

3. Information till ungdomar och vuxna

4. Informationsmaterial

5. Stöd till alla som är intresserade av drogfrågor

6. Slussa missbrukare och närstående vidare till rätt instans

7. Studiecirklar för t ex föräldrar

8. Utbilda och handleda Enhörningens personal

9. Databaser över samtliga droginformatörer inom och utom Vileda, behandlingsresurser och grupper som arbetar med drogfrågor tas fram

10. Bevaka olika nyhetsbrev och annan information på Internet

11. Viledas medlemstidning

12. Större utbildningsinsatser, typ temadagar anordnas vid behov

13. Nätverket Viledas hemsida med länkar till andra organisationer och kunskapscentra

14. Information om nyutkommen litteratur och forskningsrapporter sprids

15. Service till Viledas medlemsorganisationer

16. Starta olika kampanjer

Med utgångspunkt i den utvärdering av verksamheten 2001, forskningsresultat om förebyggande arbete samt osäkerhet om ekonomiska resurser skulle beviljas, ändrades verksamhetens inriktning under 2002. Det visade sig under 2001 när Resurscentrum hade en heltidsanställd informatör att aktiviteten bland medlemmarna sjönk och en enkätundersökning visade att få kände sig delaktiga i Resurscentrums verksamhet. Ledningsgruppen beslöt därför att inte ha någon anställd personal utan arvodera personer och korttidsanställa för olika arbetsuppgifter. Ledningsgruppens mål var under första halvåret 2002 att mobilisera inom nätverket och öka delaktigheten i arbetet - vilket lyckades bra. Utvecklingen har fortsatt under 2003, dvs flera har blivit medlemmar och flera har engagerat sig i Gymnasieprojektet.

Tre projekt arbetades fram 2002, där många har möjlighet att vara delaktiga.

1. Gymnasieprojektet som innehåller tre delar: Minicirklar för föräldrar, värderingsövningar och Forumspel om droger med eleverna och erbjudande om studiedag för personalen. Genom att arbeta mot tre viktiga målgrupper samtidigt bör arbetet bli effektivare.

2. DUNK (Droger-ungdom-nätverk-kunskap) är ett program för sekundärprevention. Det riktar sig till ungdomar och deras nätverk där ungdomen har testat någon form av narkotika vid minst ett tillfälle. Det är ett pedagogiskt program som syftar till att öka nätverkets kunskaper och få den unge att tänka över hur droganvändande kan påverka framtiden. Socialstyrelsen beviljade pengar till två års projektverksamhet och en samordnare anställdes i början av 2003. Socialtjänsten har bidragit med ett kontorsrum i samma fastighet där Enhörningen/Resurscentrums lokal ligger. Förhoppningen är att gymnasieprojektet kan bidra till att fler ungdomar som experimenterar med droger upptäcks tidigt och kan erbjudas DUNK.

3. SPUNK (Sprit-ungdom-nätverk-kunskap) är ungefär samma metod som DUNK men riktar sig i första hand till ungdomar som påträffas alkoholförgiftade. Ett samarbete diskuterades med Barnkliniken. Vare sig finansiering eller samverkansformer har kunnat utvecklas under 2002 och 2003 men arbetet fortsätter. Önskemål från Socialtjänsten om ett alkoholinriktat program för ungdomar innebär att ett samverkansprojekt kan utvecklas.

Genom att samordna alla goda krafter inom Nätverket Vileda har vi möjlighet att erbjuda många olika former av drogförebyggande insatser.

Verksamhet 2004

Ledningsgruppen föreslår att Resurscentrums verksamhet fortsätter under 2004 med den omfattning som ekonomiska och personella resurser tillåter. Om möjligt fortsätter samarbetet med Föreningen Enhörningen och Enhörningens personal och praktikanter ansvarar för ekonomi och administration samt följande arbetsuppgifter:

1. Bevakning av nyhetsbrev och annan information om alkohol och narkotika

2. Bevaka nytt informationsmaterial och se till att bra material finns tillgängligt på Resurscentrum (Ledningsgruppen bedömer vad som behöver anskaffas)

3. Bevaka ny litteratur på missbruksområdet samt beställa det som Ledningsgruppen bestämmer. Sköta utlåning till medlemmar av litteratur.

4. Ansvara för uppdatering av Nätverket Viledas hemsida

5. Sammanställa fyra nr av medlemstidningen Viledanytt i samarbete med Redaktionsrådet

6. Hålla de databaser som finns aktuella samt skapa nya vid behov

7. Ta hand om namnlistor vid namninsamlingar samt hjälpa till vid olika kampanjer

8. Affischering, flygbladsutdelning o dyl

9. Hjälpa till med samordning

Drogförebyggande verksamhet

Samverkansträff med organisationerna

I samband med ansökan till Socialstyrelsen om bidrag träffades några organisationer som planerade att söka pengar och bestämde att satsa på att komplettera varandras insatser och undvika konkurrens. Resurscentrum valde att satsa på gymnasieungdomar, dels för att drogvaneundersökningar har visat att risken för narkotikaexperiment fördubblas när ungdomar går i gymnasiet, dels för att ingen av de andra organisationerna tänkte sig den målgruppen. En inventering pågår f n för att ta reda på vilka av Viledas organisationer som arbetar mot skolelever och en samarbetsträff planeras.

Gymnasieprojektet

Kanske är det dags att ändra namn på Gymnasieprojektet i och med att även grundskolor och idrottsrörelse använt Resurscentrums tjänster. Ledningsgruppen föreslår trots detta att gymnasieelever och personal i gymnasieskolor är den prioriterade målgruppen . Övriga uppdrag åtar vi oss i mån av tid och personella resurser. Även insatser riktade till föräldrar vänder sig i första hand till gymnasieföräldrar utom i de områden där satsning på lokal mobilisering görs.

Elever . Värderingsövningar och forumspel används vid arbete med elevgrupper. Även kortare föreläsningar t ex om " Hur det går till att bli narkoman " erbjuds. Insatserna utvärderas även i fortsättningen med hjälp av det frågeformulär som lämnas till eleverna. Även synpunkter från personal noteras men samlas inte in systematiskt. Kvalitetsutveckling pågår genom bättre administrativa rutiner, bättre förberedelser samt utbildning av ledarna i studiecirkelform. 20 personer har gått KSAN: s utbildning, några hade motsvarande kunskaper tidigare och några nya utbildas genom kombinationen av praktisk övning och studiecirkel.

Tjejgrupper. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kommer Bella att användas i tjejgrupper i Matfors och Timrå i samarbete med skolorna som lägger in aktiviteten i schemat. Om ledarna anser att det är ett bra sätt att arbeta kan verksamheten erbjudas flera skolor.

Föräldrar . Minicirklar för föräldrar erbjuds och vid behov utbildas flera cirkelledare.

Personal. Förutom den utbildning som skolpersonal har fått vid de två Upptäckarutbildningar som har genomförts som en del av DUNK-projektet har inte vårt erbjudande om utbildning av personal intresserat hittills. En tänkbar strategi är att erbjuda skolledare färdiga hel- och halvdagspaketutbildningar.

Vid ett tillfälle har information för mellanstadieelever genomförts och där behöver annan metodik användas. Projekt Charlie är ett program som tagits fram för mellanstadiet och vi föreslår att några för möjlighet att skaffa sig den utbildningen, speciellt i de områden där Lokal mobilisering kommer igång.

Sekundärprevention

DUNK fortsätter med pengar från Socialstyrelsen under året. Träffar med resurspersoner planeras för att öka kvalitén på de olika kursmomenten. Maria Åström fortsätter som DUNK-samordnare på 75 % tjänst. Olika utvärderingsinsatser, t ex Fokusgrupp är en del i fortsatt kvalitetsutveckling

SPUNK. Ett liknande program för ungdomar med hög alkoholkonsumtion startas i samarbete med Socialtjänst och Barnklinik

Råd och stöd

Enskilda personer vänder sig till Resurscentrum för att diskutera olika drogrelaterade problem. De flesta slussas vidare till olika enheter inom Socialtjänst eller andra offentliga resurser. Även till hemsidan har frågor börjat komma in. Denna verksamhet bör fortsätta under året och databasen över olika behandlingsresurser utvecklas och göras tillgänglig för flera.

Lokal mobilisering

En aktionsgrupp för Ett drogfritt Matfors har bildats och kommer förhoppningsvis att kunna mobilisera Matforsborna. Två föräldracirklar startas inom kort och även en tjejgrupp kommer att startas i maj. Utbildningsgruppen föreslår att DUNK-kursen ska erbjudas lokalt till allmänheten som ett led i att öka kunskapen. Resurscentrum föreslås ge stöd och service till personer som vill starta lokal kamp mot droger samt i samarbete med NBV bidra till kunskapsutveckling. Den utställning som togs fram om Viledas arbete inför mässan kan ställas ut lokalt och föreläsningar om Lokal mobilisering erbjuds.

Länsutveckling av Nätverket Vileda

Även om nätverket har medlemmar i andra delar av länet har den mesta verksamheten varit i Sundsvall. Under 2004 föreslår Ledningsgruppen att verksamheten i övriga delar av länet stärks. Till hjälp i detta kan NBV: s utbildningssatsning användas. Även samverkan med andra medlemsorganisationer kan bli bättre. Önskemål finns om ett lokalt Vilda i Ånge. Sune Nordström, f d Tullverket är anställd som länssamordnare mot droger av Länsstyrelsen och kan samarbeta med nätverket.

Samordnare

Resurscentrums verksamhet har blivit för omfattande för att fungera bra utan samordning och försök att få fram ekonomiska resurser till en samordnare bör göras under året. Huvudverksamheten kommer fortfarande att bestå av många frivilliga insatser men ansvaret för att hålla ihop verksamheterna kan övertas av en anställd. Även för utveckling i länet behövs en sammanhållande kraft.

Produktion: Dreams Unleashed (Jakob Persson) medieproduktion